ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

2006_Mongol ornii geoecologiin asuudal_2006

Монголчууд мал аж ахуйг олон арван жилийн турш эрхлэхдээ бэлчээрийн газрыг улирлаар сэлгэн ашиглахаас өөр аргаар түүнийг сайжруулах, хамгаалах талаар тодорхой арга хэмжээ бараг хэрэглэж байсангүй. Мал бэлчээх нь газрын хөрсөнд огцом сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй ч урт хугацаанд давтан ашигласнаар ургамлан нөмрөг талхлагдах, хөрсний өнгөн хэсэг нягтран хатуурах зэргээр өөрчлөлт их гарч байна. Газрыг бэлчээрт ашиглаж ирсэн түүхэн урт хугацаанд түүний физик, физик механикийн шинж чанарыг зохицуулах, сайжруулах хүрээнд системтэй арга хэмжээг авч байгаагүй бөгөөд хөрсний физик шинж чанарт гарч буй өөрчлөлтийг судлах судалгаа шинжилгээний ажил манай оронд бараг хийгдэж байсангүй [Аваадорж, 2005]. Иймд бэлчээрийн хөрсний ус-физикийн шинж Монгол орны геоэкологийн асуудал. 2006 12 чанарт гарч буй өөрчлөлтийн талаар судалгааг хийх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна

2006 оны хэвлэлт, №06

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...