ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН АСУУДАЛ №41

МОГЗА бүтээлийн 41-р дугаарт хэвлэгдэж буй нийт өгүүллийг авч үзвэл Газарзүй, Орчин судлал, Экологийн чиглэлийн суурь судалгаа үр дүн, Байгаль орчны менежмент төлөвлөлт, үнэлгээний чиглэлийн хэрэглээний судалгааны үр дүн болон Байгалийн нөөцийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлттэй холбоотой инноваци, технологийн судалгааны үр дүнг эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулийн эрдэмтэн судлаач нар ирүүлсэн.

2020 оны хэвлэлт, №41

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...