ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИ СЭТГҮҮЛ №42

Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи Сэтгүүлийн №42 дах дугаар та бүхэнд хүрч байна. Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи Сэтгүүлийн чанар, ач холбогдлыг өсгөх, олон улсын түвшний эрдэм шинжилгээний сэтгүүл болох зорилгоор өгүүлэл хүлээн авах, түүнд хийх хөндлөнгийн хянан магадалгааг олон улсын жишиг стандартын дагуу гүйцэтгэх, хэвлэн нийтлэхтэй холбоотой журмыг шинэчлэн боловсруулсан хувилбараар та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү бүтээлд манай улсын тэргүүлэх эрдэмтэн, судлаачид болон залуу эрдэм шинжилгээний ажилчдын хийж гүйцэтгэсэн газарзүй, геоэкологи, хүрээлэн буй орчин судлал, экологи, байгаль орчны менежмент төлөвлөлт, үнэлгээний чиглэлийн суурь, хавсарга судалгааны үр дүн болон байгалийн нөөцийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлттэй холбоотой инноваци, технологийн судалгааны үр дүн зэрэг шинжлэх ухааны шинэ мэдлэг бүхий өгүүллүүдийг нийтэлсэн болно.

2022 оны хэвлэлт, №42

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...